דף הבית
אודותי
ההורוסקופ היומי
פורום
מאמרים
קישורים
כתבו לי
הפוך לדף הבית
הרשם לניוזלטר
שם:
דוא"ל:
דף הבית » מאמרים » בין שמים לכוכבים - על הדיאלוג בין אסטרולוגיה ויהדות
בין שמים לכוכבים - על הדיאלוג בין אסטרולוגיה ויהדות
האסטרולוג מוניוס י. חושן קליין מתבונן בדיאלוג ארוך הימים שבין תורת הכוכבים לתורת משה, ומנסה להגיע למסקנות..

שתף:

בין שמים לכוכבים - על הדיאלוג שבין האסטרולוגיה ליהדות

מאת: מוניוס י. חושן – קליין


מבוא

שכיחה השאלה מה ליהדות ולאסטרולוגיה ?, ומיד כתימוכין לתזה נשלף הפתגם
"אין מזל לישראל",ונסמך לכך הטיעון כי אסטרולוגיה היא עבודת כוכבים ומזלות.
ובכן אכן כן "אין מזל לישראל" ברם מצב זה מיוחס לאדם אשר עומד בקריטריונים מסוימים או להיות בעל מזל ולהיוולד באדר ב', ולכן לא כולם מתחת ל"מטריה " של כוכבי השמים, אבל אני מניח כי מרביתינו כך.היהדות ספוגה באסטרולוגיה מקדמא דנא, משחר ההיסטוריה העברית, ועד למאה ה21,בגלוי ובנסתר, בראש חוצות ובחדרי חדרים.

בראשית

רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי פתח (תהילים קיא) כוח מעשיו הגיד לעמו וגו' מה טעם גילה הקב"ה לישראל מה שנברא ביום הראשון ומה שנברא ביום השני מפני עובדי כוכבים ומזלות שלא יהיו מונין את ישראל ואומרין להם הלא אומה של בזויים אתם וישראל משיבין אותן ואומרין להם ואתם הלא בזויה היא בידכם הלא כפתורים היוצאים מכפתור השמידום וישבו תחתם העולם ומלואו של הקדוש ברוך הוא כשרצה נתנה לכם וכשרצה נטלה מכם ונתנה לנו הה"ד (שם) לתת להם נחלת גויים וגו' הגיד להם את כל הדורות
ראה מדרש רבה בראשית פרשה א

ויתן אותם אלוהים ברקיע השמים אמר רבי יוחנן ג' דברים נתנו מתנה לעולם ואלו הן התורה והמאורות והגשמים התורה מנין שנאמר (שמות לב) ויתן אל משה וגו' המאורות מנין שנא' (בראשית א) ויתן אתם אלוהים ברקיע
היכן גלגל החמה ולבנה נתונים ברקיע השני שנא' (בראשית א) ויתן אותם אלוהים ברקיע השמים רבי פנחס בשם רבי אבהו אמר מקרא מלא הוא ואנשי כנסת הגדולה פירשו אותו (נחמיה ט) אתה הוא ה' לבדך אתה עשית את השמים שמי השמים וכל צבאם וגו' היכן הוא כל צבאם נתונים ברקיע שהוא למעלה מן השמים ומן הארץ ועד הרקיע מהלך ה' מאות שנה ועוביו של רקיע מהלך ת"ק שנה ומרקיע עד הרקיע מהלך ת"ק שנה מדרש רבה בראשית פרשה ה

ויתן אותם אלוהים ברקיע השמים כיצד גלגל חמה ולבנה שוקעים ברקיע ר' יהודה בר אלעאי ורבנן רבנן אמרין מאחורי הכיפה ולמטה ור' יהודה מדרש רבה פרשה ח בראשית ולמשול ביום ובלילה וגו' א"ר אילפא אם לעניין המאורות הלא כבר נאמר את המאור הגדול לממשלת היום ומה ת"ל ולמשול ביום ובלילה אלא אלו הצדיקים שהן שולטין במה שנברא להאיר ביום ובמה שנברא להאיר בלילה הה"ד (יהושע י) וידם השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו הלא היא כתובה על ספר הישר מאי ספר הישר ספר אברהם יצחק ויעקב ואמאי קרי ליה ספר הישר דכתיב (במדבר כב) תמות נפשי מות ישרים ר' חלפתא מייתי ליה מן הכא ולמשול ביום ובלילה רבי חנין בשם רבי שמואל מייתי לה מסיפא דספרא (בראשית מה) ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו ואפשר כן אלא זה יהושע שהוא עומד ממנו שהוא מעמיד גלגל חמה ולבנה שהן שולטין מסוף העולם ועד סופו רבי חנן בשם ר' שמואל בר רב יצחק מייתי לה מסופא דאורייתא (דברים לג) בכור שורו הדר לו אפשר כן אלא זה יהושע שהוא עומד ממנו שהוא מעמיד גלגל חמה ולבנה שהן שולטין מסוף העולם ועד סופו דאמר ר"ש בן יוחאי ספר משנה תורה היה סיגנון ליהושע בשעה שנגלה עליו הקב"ה מצאו יושב וספר משנה תורה בידו אמר לו (יהושע א) חזק יהושע אמץ יהושע לא ימוש ספר התורה הזה וגו' נטלו והראה אותו לגלגל חמה א"ל כשם שלא דוממתי מזה אף אתה דום מלפני מיד (שם י) וידם השמש וירח עמד א"ר יצחק א"ל עבדא בישא לא זבינא דאבא את לא כך ראה אותך אבא בחלום (בראשית לז) והנה השמש והירח וגו' מיד וידום השמש וירח וגומר. פרשה ז א ויאמר אלהים ישרצו המים כתיב (תהלים פו) אין כמוך באלוהים וגו' בנוהג שבעולם ב"ו צר צורה ביבשה אבל הקדוש ברוך הוא צר צורה במים שנאמר ויאמר אלוהים ישרצו המים שרץ נפש חיה: מדרש רבה פרשת בראשית ט

חנוך

הספר המיוחס לחנוך הוא ספר אפוקריפי שכתב יהודי בא"י בימי החשמונאים, זהו אחד הספרים המעניינים והמוזרים ביותר בספרות העברית הקדומה הוא למעשה אוסף של כמה ספרים שבמקורם היו נפרדים לחלוטין ונאספו ביחדבידי עורך מאוחר כלשהו היו להם רעיונות משותפים וכמובן גיבור משותף הדמות התנכית של חנוך בן ירד.

פתיחת הספר סיפור חטאת מאתיים מלאכים נפילים שהיו בימי ירד, וחמדו את בנות האדם. בראשם היו שמעזאי ועזאל. בנות האדם ילדו להם ענקים. המלאכים האלה גילו בארץ כשוף ואצטגנינות, ועזאל לימד את בני האדם מלאכת חרב וכלי זיין.
הספר הוא תיאור העתיד לבוא ואחרית הימים מחד ותיאור סודות הארץ והשמיים בצורת
מסעות קוסמיים שאותם עורך גיבור הספר תמיד בהדרכת מלאך כלשהו .
אחד החלקים המעניינים ביותר בספר חנוך הוא חזון החיות שבו מתוארים תולדות
המין האנושי בעבר ובעתיד בצורה סמלית כאשר עמים ובני אדם שונים מוצגים
בצורת חיות .
חנוך אשר לקחו אלוהים מן הארץ, היה שליח מוציא ומביא בין המלאכים השופטים ובין הרפאים הם הנפילים הנשפטים.
"ויהי היום ותפקחנה עיני חנוך וירא את מעשי המרכבה, ויקרא ה' אל חנוך וילמדהו את משפט הרפאים, כי בטרם ימותו לשחת ורוחם ידון בארץ, היו לרוחות רעות שדים ומזיקים בין בני האדם. ואל בני האדם ציווהו לגלות אזנם כי יבוא מבול עליהם, והיו ימיהם רק מאה ועשרים שנה".

אח"כ הוליכו המלאכים העליונים את חנוך על פני כל הארץ, וירא גדולות ונצורות בשמים ובארץ. ואוריאל הראה לו את הספר על תקופות מאורי השמים ומערכותיהם, וירא גם את לוחות השמים אשר עליהם נחרתו כל מעשי בני האדם עד הדור האחרון. וככלות כל הדברים האלה השיבו המלאכים את חנוך על הארץ לפני פתח ביתו, למען יודיע את כל הדברים האלה לבנו מתושלח. ויכתוב חנוך את כל החזיונות והמראה אשר ראה בספר, וינבא לבניו את אשר יקרה לזרעם באחרית הימים.
(ראה ילקוט רמז מ"ד; ועיין יעלינעק בית המדרש ח"ד וח"ה; רב פעלים 64; השחר חי"ב 168):
במהדורות השונות של ספרי חנוך נשתמרו מספר עדויות ביחס לסודות הכיתתיים, וכך כתוב בחנוך ב יא פב ואילך :"ועתה חנוך, את אשר אמרתי לך ואת אשר הבינות ואת אשר ראית בשמים ואת אשר ראית בארץ ואת אשר כתבת בספרים... ולקחת את הספרים אשר כתבת אתה... ונתת להם את הספרים הכתובים בידך וקראו והכירו אותי... ומסרו את הספרים הכתובים בידך בנים לבנים ודור לדור ומשפחה למשפחה... ובאחרית הדור ההוא אראה להם את הספרים הכתובים בידך ובידי אבותיך, ושומרי הארץ יראום לאנשי אמונים עושי רצוני אשר לא יקראו בשמי לשווא ראה.13 להלן הציטוטים מתוך: א' כהנא, הספרים החיצוניים2, מסדה, תל-אביב תשט"ז. סיכום המחקר בשאלה זו, ביבליוגרפיה ותרגום, ראה: J.H.
התוכן של הספרים מתואר בהמשך (יג יג ואילך), והוא כולל דברים המכוסים מרוב האנשים (עד ימינו) כקוסמוגרפיה, קוסמוגניה, אסטרונומיה, תקופות השנה, שמות צמחים, שמות מלאכים, ועוד.14ראה לכל המובא כאן קיימות מקבילות בחנוך א. ענייני הסתרים והסודות שנגלו לחוזה על ידי המלאך מוזכרים בספר זה פעמים רבות, ובהם: י ט; מ ח; מא א; מו ג; נב ה; ס י; סה ו; סה יא; פט א; קג ב; ועוד. לעניין הצמחים השווה דברי יוספוס: 'ומהם הם חוקרים ודורשים את תכונות שרשי הצמחים המעלים ארוכה ואת כוחות האבנים להסיר כל מחלה' (תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים, ב ח ו, תרגום שמחוני, עמ' 139). וראה עוד להלן; לענייני האסטרונומיה השווה לדברי ליכט (לעיל, הערה 10), שם; וענייני התקופות קשורים, כמובן, ללוח המיוחד שהיה נהוג בקרב הכת. אשר למלאכים, ראה: M.J. Davidson, Angels at Qumran, Sheffield 1992
ברם חשוב לציין כי חנוך כתב ספרים ובהם נרשמו עניינים שונים. אין הספרים נמסרים לכל אדם, אלא לבני המשפחה בלבד, וברור שאין לפנינו אלא סודות. רק 'אנשי אמונים' זכאים יהיו לקרוא בספרי חנוך, ומסתבר שלפנינו תיאור הקרוב ביותר למה שנדון לעיל. ואכן, אין זה מקרה שספר חנוך התגלה בקומראן, שהרי הזהות בינו לבין קומראן מצויה הן בלוח השנה שבו, והן בשוויון התוכני שבספרים הסודיים הידועים מקומראן.ראה עולמם הסודי של אנשי קומראן וחכמים | מחבר: מאיר בר אילן
ספר היובלות הוא חיבור מהספרות החיצונית שחובר כנראה בימי בית II בזמן שלטון בית חשמונאי. ספר זה מגלה רזים אשר נתגלו לחנוך בן ירד לאחר הילקחו אל השמים ע"י האלוקים בין שאר הדברים גילה המלאך לחנוך כיצד התגבר אברהם אבינו על אמונתו באסטרולוגיה ראה דר' רמי שקלים תורת המזל תשנ"ז 1997 וראה א. אפשטיין "מדרש תדשא קדמוניות היהודים תשי"ז

אברהם

אודות האסטרולוג אברהם אבינו נכתב “ו?י?ו?צ?א ?אותו? ה?חו?צ?ה ו?י??אמ?ר ה?ב??ט נ?א ה?ש???מ?י?מ?ה ו?ס?פור ה?כ?ו?כ?ב?ים א?ם ת?ו?כ?ל ל?ס?פור אותם? ו??יאמ?ר לו? כ?ה י?ה?י?ה ז?ר?ע?ך?..." (בראשית, טו, ה). ברית בין הבתרים - ספר בראשית, פרק ט"ו, פסוק ה': ספר הזוהר מפרש: "ואברהם היה רואה בחכמת הכוכבים שלא יוליד. מה כתוב ויוצא אותו החוצה וגו'. אמר לו הקב"ה לא תסתכל בזה, בחכמת הכוכבים, אלא בסוד השם שלי שהוא הנוקבא..." (פירוש הסולם, כרך ד', פרשת לך לך, סעיף שכ"ב)
אברהם, כאמור, היה אסטרולוג. ועל פי הכוכבים, הוא לא היה אמור להוליד בן עם שרה אמנו, בן להמשך השושלת.

האסטרולוגיה, על פי חכמת הקבלה, מלמדת, שבכוחנו לשלוט בגורלנו. בברית זו בין אברהם לבין הבורא, אברהם קיבל את הידע על המבנה המטפיסי של היקום
במעמד זה יצא אברהם אבינו מהשפעת הכוכבים והמזלות; נמסר לו כיצד ניתן לשלוט בהם באמצעות האותיות העבריות, וכיצד לנתב ידע זה לשם התעלות מעל למזל. אברהם העלה ידע זה על הכתב בספר "יצירה".

על פי אברהם, ה-DNA הרוחני החבוי בתוכנו עובר דרך מערכת הכוכבים, והוא מוטבע בנו ברגע לידתנו. בניגוד לאסטרולוגיה הקונבנציונאלית שלפיה תסריט חיינו נכתב מראש, את תיאורית "היקומים המקבילים" של אברהם מסביר המדרש ממסכת אבות "הכול צפוי והרשות נתונה": כל פעולה יזומה שלנו מעבירה אותנו ממציאות אחת למציאות אחרת. הדבר דומה לבית קולנוע בעל כמה אולמות; את תוכן הסרט אין באפשרותנו לקבוע, אך נוכל לבחור בסרט שבו נצפה.ראה ש.פ.ברג קשר הכוכבים המכון לחקר הקבלה 1988

אברהם אבינו העלה ידע זה על הכתב. זהו הספר הראשון של התרבות האנושית על קבלה והוא קרוי "ספר היצירה". הספר כולו מכיל דפים ספורים שבהם רק כמה מאות מילים. הוא כתוב כנוסחה מוצפנת,. "ספר היצירה" מכיל את כל סודות היקום: מהי המציאות האמיתית; מה היה לפני הזמן; מדוע נוצר היקום; מה היה לפני המפץ הגדול; כל המודעות של בריאת העולם; מחזוריות הטבע; גרמי השמים; גוף האדם - ועד לכאוס והשפעתו על המין האנושי.

עוד מבהיר לנו "ספר היצירה", שביקום עומדת לרשותנו אנרגיה אינסופית של אור. זו מאפשרת לנו להגיע להגשמה, לאושר, למזל ולהצלחה אינסופיים, והכול מושתת על עיקרון פשוט של סיבה ותוצאה. לפי עיקרון זה, דבר אינו מתרחש במקרה. לכל פעולה או תוצאה גשמית ישנה סיבה רוחנית שקדמה לה. על כך אומר ספר הזוהר (פירוש הסולם כרך י"ב, פרשת קדושים):
"...ואין לך אפילו עשב קטן בארץ שאין עליו כוח עליון למעלה בעולמות העליונים, וכל מה שעושים בכל אחד ואחד, וכל מה שכל אחד ואחד עושה, הכל הוא בהתגברות של כוח עליון הממונה עליו למעלה..."

כשם שילדים ומבוגרים כאחד מתקשים להבין את נוסחתו של איינשטיין, כך לא הצליחו גם בני דורו של אברהם אבינו לתפוס את החכמה האינסופית שבכתב היד העתיק שלו. גם לנו יידרש זמן בלתי ידוע כדי לפענח את כל סודות האנרגיה הרוחנית האצורים ב"ספר היצירה". ראה המרכז לקבלה הרצאת מבוא

עשרה דברים שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגב, אמר להם מן השמים לארץ רחוק או ממזרח למערב אמרו לו ממזרח למערב רחוק תדע שהרי חמה במזרח הכל מסתכלין בה חמה במערב הכל מסתכלין בה חמה באמצע רקיע אין הכל מסתכלין בה. וחכמים אומרים זה וזה שוין שנאמר כי כגבוה שמים על הארץ וכתיב כרחוק מזרח ממערב ואי חד נפיש ליכתוב תרווייהו כי ההוא דנפיש אלא מאי טעמא חמה באמצע רקיע אין הכל מסתכלין בה משום דקאי להדיא ולא אכסי לה מידי. אמר להן שמים נבראו תחלה או ארץ אמרו לו שמים נבראו תחלה דכתיב בראשית ברא וגו'
ילקוט שמעוני בראשית - פרק א - רמז ד

משה בן עמרם

תקופת התלמוד

התלמוד הבבלי קובע: "כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב, עליו הכתוב אומר: ואת פועל ה' לא יביטו ומעשי ידיו לא ראו (ישעיה ה, יב). אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יוחנן: מנין שמצווה על האדם לחשב תקופות ומזלות, שנאמר: ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים (דברים ד, ו). ואיזו היא חכמה ובינה לעיני העמים: הוי חישוב תקופות ומזלות..." (מסכת שבת, דף עה, עמוד א).
התלמוד ממשיך ומסביר: "רבי חנניה אומר:
רבי חנניה אומר :מזל מחכים, מזל מעשיר, ויש מזל לישראל. תלמוד בבלי מסכת שבת דף קנ"ו עמ' א. רבי יוחנן אמר: אין מזל לישראל. מניין שאין מזל לישראל? שנאמר: כה אמר ה' אל דרך הגויים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו, כי יחתו הגויים מהמה, גויים יחתו ולא ישראל" (תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף קנו, עמ' א).
עוד בזמן המשנה, לפני יותר מ1800 שנה, כתבו חז''ל מפורשות שכדור הארץ הוא ככדור ממש: ראה ירושלמי מסכת עבודה זרה תחילת פרק ג' לבאר את המשנה שם המדברת על צלם ובידו כדור שהוא מסמל את העולם הכדורי. וכן כתבו בפרקי דר''א ג' ופי' רד''ל ובמדרש רבה במדבר נשא פי''ג
בהתפעלות כשמצטט דברי זוהר אלה: ''בזוהר נמצאת פיסקה מפליאה שמדברת ברורות על סיבוב הארץ סביב עצמה כסיבת החילופים של היום והלילה, כ250 שנה לפני קופרניקוס''!!
ובאשר לשמש, מפורש הוא בגמרא במסכת פסחים צ''ד ע''א שמסקנת חכמי ישראל היתה שהיא יורדת בלילה למטה מהארץ [=צד שני של העולם] ולא למעלה מהרקיע. והפוקר כדרכו פשוט מזייף.

תקופת חורבן הבית הII

אמר ר' שמעון בן יוחאי ספר משנה תורה היה סגנון ליהושע בשעה שנגלה עליו הקב"ה מצאו יו שב וספר משנה תורה בידו א"ל חזק יהושע אמץ יהושע לא ימוש ספר התורה הזה מפיך נטלו והראהו גלגל חמה ולבנה א"ל כשם שלא דממתי מזה אף אתם דומו מפני מיד וידום השמש וירח עמד, א"ל עבדא בישא לא זבינת כספא דאבא את. לא כך ראה אותך אבא בחלום והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים וגו' מיד וידום השמש וירח עמד ראה ילקוט שמעוני בראשית - פרק א - רמז יא
דבר אחר אין ויכלו אלא לשון מכה וכליה למלך שנכנס למדינה וקלסוהו מיעט להם בריצה והרבה להם בהדיוכין כך יש מזל שהוא גומר הילוכו לי"ב חודש זה חמה וכן כוכב ויש מזל לי"ב שנה והוא צדק יש מזל לשלושים יום והוא לבנה ויש לשלושים שנה והוא שבתי חוץ מכוכב נגה ומאדים שהן גומרים הלוכן לת"פ שנה, . ברביעי ברא חמה ולבנה ומזלות ילקוט שמעוני בראשית - פרק ב - המשך רמז טז

שמואל הקטן

תנא בדור השני,כחמישים שנה לאחר חורבן בית הII. תנא שישב במועצת החכמים שדנה בעיבור השנה. חיבר את ברכת ולמלשינים, ברכה מאוחרת שנוספה לתפילת שמונה עשרה, לבקשתו של רבן גמליאל. בתלמוד הוא מוזכר כדוגמה לענווה. שמואל הקטן חי בזמן ר"ג ביבנה. היה ידוע בענוותנותו. לפני ר"ג ביבנה (ברכות כ"ט.) שמואל הקטן היה מהחסידים הראשונים ותפלתו נשמעת. לא נמצאו דברי הלכה בשמו, אך נזכרו מעט דרשות ממנו.

לא מיצינו דברי הלכה לשמואל הקטן, ונזכרים מעט מדרשותיו. היה רגיל לומר "בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך פן יראה ה' ורע בעיניו והשיב מעליו אפו" (אבות פ"ד כ"ד). והוא פסוק במשלי כ"ד י"ז. ר' יוחנן אמר בשמו: העוה"ז דומה לגלגל ד"א זוטא פכ
שאלו את שמואל הקטן מהו דכתיב יש צדיק אובד בצדקו (קהלת ז' מ":)? א"ל גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שהצדיק עתיד לבוא לידי מייט (שיתמוטט ממעשים טובים), אמר הקב"ה עד שהוא עומד בצדקו אסלקנו... ויש רשע מאריך ברשעתו, כ"ז שאדם חי הקב"ה מצפה לו לתשובה, מת - אבדה תקותו, שנאמר (משלי י"א) "במות אדם רשע תאבד תקוה" (מדרש קהלת פ"ז ל"ב .ראה מקור הערך: על פי י"ד אייזנשטיין, אוצר ישראל

דברי התנאים שלא נכללו במשנה קרויים "ברייתות". הברייתות שנסדרו ע"י ר' חייא ור' אושעיא נקראות בשם "תוספתא", והן היו נקיות משיבושים ומשגיאות. הברייתות שהיו שגורות בפי התלמידים ונתקבלו ע"י רוב חכמי בבל ובראשם רב ושמואל פותחות בתלמוד הבבלי "תנו רבנן", וגם "תנינא", "תנן", תנינן" "ותנו עלה" או "תניא". הברייתות שנאמרו בשם חכם הוזכירו בצירוף שמו ראה מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

ומדוע מוזכר שמואל הקטן בקונטקס זה משום החיבור הנקרא ברייתא דשמואל
חיבור המיוחס לשמואל הקטן ועניינו תעלומת החוכמה מענייני הרקיע וי"ב המזלות ושבע כוכבי לכת .ידוע ששמואל הקטן היו מאירים לו שבילי הרקיע וכו' כתוב בראש השנה כ יב: "אמר ליה אבא אבוה דר' שמאלי לשמואל ידע מר האי מלתא דתניא בסוד העיבור" - פירש רשי "סוד העבור - ברייתא שנויה ברמזים".

ברייתא דשמואל שנדפס לראשונה בשנת תרכ"א, הינה חלק מברייתא דמזלות / ספר המזלות המוזכר בספר חסידים "ועל כל כוכב יש ממונה כמו שמשמע בבריתא דשמואל ובספר המזלות".

ראה ספר ברייתא דשמואל הקטן הוצ' אליעזר ימיני ירושלים תרצ"ב

אחד האסטרולוגים הגדולים שקמו לעם היהודי בתקופת התלמוד היה רבי שמואל ירחינאי (165-257),ראה רמי שקלים תורת המזל תשל"ז 1997 עמ 41.
בן דור ראשון לאמוראי בבל, ,נולד בנהרדע (שבת קט"ז ב"ב נ"ג ) היה רופא ואסטרונום ולכן היה מכונה "ירחינאי" שימש כיועץ אסטרולוגי של שבור מלך פרס(241-272) על רבי שמואל נאמר "נהירין לו שבילי הרקיע כשבילי נהרדע " ראה מסכת ברכות נח ע"ב.אביו אבא בר אבא הכהן היה נצר למשפחה מיוחסת והיה גדול הדור
ימי הבניים,ראה י"ד אייזנשטיין אוצר ישראל. רבי שמואל היה מסויג לגבי השפעת הכוכבים והמזלות על עם ישראל כך קבע כי כוחם של הכוכבים והמזלות על גורלם של הבריות אבל אין כוחם יפה לגבי עם ישראל ראה מסכת שבת קנו ע"ב מסכת סוכה כט ע"א


שבתאי דונולו

רופא ואסטרולוג אשר חי במאה העשירית., (נולד בעיר אורס אוריא בדרום איטליה בשנת 913, ומת אחר שנת (982 . בהיותו בן 12 תמוז תרפ"ה(925) נשבה על ידי חיל הערבים, ונהרגו שם עשרה רבנים ומנהיגי העיר. כנראה היה החיל הזה תחת פקודת פאטימיטא אבו אחמד געפר ו' עוביד. קרוביו פדו אותו בממון אבותיו בטרנטו היא אוטראנט.
-
בצעירותו למד רפואה ואסטרולוגיה. תחילה למד בספרי ישראל הקדמונים. אך בשמעו כי הספרים שנכתבו בחכמות בימים האלה על ידי ישראלים אין בהם ממש, החליט לתור ולבקש חכמה מיונים ישמעאלים בבליים וחכמי הודו. אחרי חקירה מצא שדבריהם שווים לספרי ישראל, וכי חכמת האסטרולוגיה מיוסדת בברייתא דשמואל.

דונולו היה היהודי הראשון שכתב ספרים ברפואה. וחבר ספר היקר על הרפואות, ומקצת ממנו נשאר בכ"י באוצר הספרים בפירינצא סימן 508, אשר הדפיס שטיינשניידר בשנת 1867. גם חבר ספר חכמוני, פירוש ספר יצירה בדרך האסטרולוגיה. ספר זה הוציא לאור דוד קאשטיל עם הקדמה בעברית והקדמה גדולה באיטלקית
) פירינצי .1880)

דונולו מצא חכם בבגדאד ושמו בגדש, שהיה מבין באסטרולוגיה ובחשבון - "להבין באמת מה שהיה ומה שיהיה, וכל חכמתו הייתה מסכמת עם ברייתא דשמואל". גם למד מדידת צל הקנה כמו שכתוב בברייתא דשמואל. אח"כ התיישב בעיר מודינא, והיה שם לרופא כארבעים שנה.

"כל זה ניסיתי בחכמה, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני.אני שבתי בר אברהם המכונה שמי דונולו הרופא, בעזרת אל חי לעד, הנותן חכמה ותבונה ודעת, בקשתי למצוא חפץ ונזהרתי מעשות ספרים הרבה, ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה, על אשר גרמו העונות,"
"על כן יגעתי מאד להתלמד ולהבין חכמת הרפואה וחכמת הכוכבים והמזלות, וכתבתי לי ספרים מספרי חכמי ישראל הקדמונים ז"ל, ולא מצאתי חכם ישראל בכל אלה הארצות מבין בהם, אלא מקצת חכמי ישראל היו אומרים על ספרי המזלות הכתובים ביד ישראל שאין בהם ממש על שלא היו מבינים בהם, והיו אומרים כי ספרי חכמת המזלות והכוכבים בין העמים הם, והם ספרים אינם כתובים כדעת הספרים שביד ישראל".
והיו אומרים כי ספרי חכמת המזלות והכוכבים בין העמים הם, והם הספרים אינם כתובים כדעת הספרים שביד ישראל. על זה סבותי אני בליבי לדעת ולתור ולבקש חכמת היונים וחכמת הישמעאלים וחכמת בני בבל והודו, ולא שלוותי עד אשר כתבתי ספרי יון ומוקדון בכתבם לשונם ופירושם, וגם מספר חכמי בבל והודו, וחקרתי אותם ומצאתים שווים בכל חכמת הכוכבים והמזלות עם ספרי ישראל, ודעת כולם שווה ונכונה. וגם בינותי בספרים כי כל חכמת הכוכבים והמזלות מיוסדת בבריתא דשמואל הדורש, וגם ספרי חכמי העמים מסכימים עמה, אך סתם שמואל עד למאוד את הספר שלו. ולאחר שכתבתי את הספרים סבבתי בארצות למצוא חכמי העמים היודעים חכמת המזלות והכוכבים להתלמד מהם, ומצאתי אחד ושנים, ואחרי כן מצאתי מהם אחד חכם מבבל ושמו בגדש, והיה יודע חכמת הכוכבים והמזלות לרוב מאד, וגם לעדות מעשה חשבון להבין באמת מה שהיה ומה ושיהיה וכל חכמתו הייתה מסכמת עם ברייתא דשמואל ועם כל ספרי ישראל ועם כל ספרי היונים ומקדונים..."
ואחרי ראותי נסיונות רבות בחכמת אותו האיש כי היה אומר מכח חשבון הכוכבים והתלי והמזלות דברים שנעשו כבר והעתידים להיעשות, אז רציתיו בהון רב ומתנות גדולות ללמדני מסורת הכוכבים וחשבונות של מזלות, והוא למדני להכיר ברקיע שנים עשר המזלות וחמשה כוכבים, ולמדני מזל הצומח ומזל התהום ומזל השוקע ומזל הרום, ולמדני סדר הסתכלות של כוכבים ושל מזלות, ולמדני לידע המזלות והכוכבים המטיבים והמרעים, ולמדני מדידת צל הקנה כמו שכתוב בברייתא דשמואל, לידע למצוא מזל השעה וכוכב השעה ולהבין ולשאול כל דבר וכל שאלה. ואחרי למדי מן החכם ההוא ונסתי בחכמה והבנתי בחון את הרשום בכתב אמת, שמתי שכלי לפרש את הספרים כולם שבאו לידי, ואגרתי כל חכמתם עם חכמת החכם הבבלי ולמודו, וכתבתיו בביאור בספר הנקרא חכמוני
קורות חיי דונולו: שבתי דונולו בהקדמה לספר חכמוני .

ראב"ע

אבן עזרא, ר' אברהם (1089-1164)נולד בעיר טולדו שבספרד המוסלמית,וישב שם עד גיל 50. אחרי כן יצא לנדודים ארוכים ברחבי אירופה עני וחסר כל. בנדודיו היה מתאכסן בבתיהם של יהודים אמידים וכותב עבורם פירושים לתנ"ך. הסיבה לנדודיו הייתה התאסלמותו של בנו יצחק. בעקבות אירוע זה יצא אבן עזרא לנדודיו בארצות המזרח –למצרים לישראל ועיראק, בתקווה להחזיר את בנו היחיד ליהדות. אחרי כן התיישב ברומא שבאיטליה, וכן ביקר בערים נוספות באירופה: הוא עבר לוורונה, משם –לצרפת, ולבסוף הגיע ללונדון. השנים האחרונות בחייו עטויות מסתורין ולא ברור אם נפטר בלונדון, או חזר לצרפת או לספרד ושם מת קיימת סברה כי אבן עזרא קבור בעיירה כבול בגליל.
אבן עזרא היה משורר ,פילוסוף כתב פרשנות על התורה וחלק מהנ"ך,כמו כן וכתב ספרי אסטרונמיה ואסטרולוגיה,כפילוסוף החזיק מעיקרי הפילוסופיה האפלטונית, אך הוסיף עליה מפרי הגותו.
ספריו האסטרולוגיים הם, ראשית חוכמה,ספר הטעמים,משפטי המזלות,ספר המולדות ספר המבחרים,ספר המאורות וספר העולם.ספריו זוכים לאחרונה לחידוש ורענון, האסטרולוגית מאירה אפשטיין תרגמה חלק מספריו לשפה האנגלית, לשפה ברורה ומובנת לכל. לדעת אבן עזרא הבחירה מוגבלת רק למשכילים,האדם הפשוט הוא אסיר תאווה ולא ייצא מחוג מערכת הכוכבים המשפעים עליו כי הוא תלוי הגזרה ולא בבחירה. ראה בהרחבה
שלמה סלע "אסטרולוגיה ופרשנות המקרא בהגותו של אברהם אבן עזרא" אוניברסיטת בר אילן 1999

הרמב"ן

- רבי משה בן-נחמן היה מגדולי ישראל בימי הביניים. הוא נולד ופעל בספרד הנוצרית, וכמו יהודים אחרים בני זמנו בספרד היה רמב"ן איש משכיל מאוד: הוא היה רופא ופילוסוף, מנהיג דתי ויועץ למלך, פרשן התורה ומראשוני החכמים שעסקו בקבלה.
בגיל 69 נאלץ - בפקודת מלך א?ר?גו?ן (=בספרד) - להתייצב לוויכוח עם מומר נוצרי. בעקבות הוויכוח - והספר שכתב על הוויכוח - נאלץ רמב"ן להימלט מספרד, והחליט לעלות לארץ ישראל.
כך הגיע בן-נחמן לנמל עכו בקיץ 1267, ומשם יצא בדרכו לירושלים. שנה אחר כך, בשנת 1268, חזר בן-נחמן לעכו - ושם נפטר.
הרמב"ן היה דמות מפתח סמכותית בראשית הקבלה במאה ה13 בספרד הרמב"ן היה סבור כי המגיה האסטרלית היא החוכמה האמיתית היא היסוד והתשתית ,משנתו של הרמב"ן מיוסדות על מסורות מגיות שצמחו בעולם הנוצרי ועל מקורות ערביים ראה דב שוורץ אסטרולוגיה ומגיה בהגות היהודית בימי הבניים בר אילן 1999 עמ 125 הרמב"ן עסק בריפוי בטכניקות מגיות אסטרליות ראה דב שוורץ קמעות סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הבניים הוצאת אוניברסיטת בר אילן 20004 עמ 37
יחד עם זה הרמב"ן היה המפשר הגדול בין עמדת הרמב"ם לבין עמדת מתנגדיו ראה דב שוורץ שם עמ 128 לדעת הרמב"ן "לאסטרולוגיה יש מקום מהותי בהסבר תופעות מגיות שונות" כלומר הרמב"ן הפך את הצורות השונות של המגיה לענפים ותתי סעיפים של המגיה האסטרלית שם דב שוורץ שם עמ 129 הרמב"ן הדגיש את היות המגיה האסטרלית חוכמה עתיקה שם עמ 134ונמצאנו למדים כי הרמב"ן ראה באסטרולוגיה מפתח להבנת הכישוף שם עמ 137

השדים נבראו מרוח ואש, והם כמלאכי מעלה ירחפו ברוח, ושומעים עתידות משרי המזלות השוכנים למעלה. שכר עוה"ב יהיה גם לגוף אשר יזדכך בעולם הנשמות, כי מדוע יקופח שכר הגוף שהיה לעזר ולהועיל להשגת השלמות. מתנגד לרמב"ם האומר כי לאחר התחייה ישוב הגוף לעפרו. דעת הרמב"ן כי לא ימות עוד, אבל חיה יחיה לנצח.ראה אנציקלופדיה יהודית-דעת אתר לימודי יהדות ורוח

רמב"ם

ר' משה בן מימון-, מענקי הרוח של העם היהודי. נולד בספרד במאה ה-12, משם נדדה משפחתו לצפון אפריקה, לארץ ישראל, ולבסוף למצרים, שם חי עד לפטירתו. במצרים שימש כמנהיג הקהילה היהודית, וכרופא החצר של הסולטן המצרי. באישיותו שילב הרמב"ם גדולה בתורה, מומחיות רפואית והשכלה פילוסופית רחבה. בין ספריו: פירושו למשנה, ספר ההלכה משנה תורה הי"ד החזקה, וספר הפילוסופיה
"מורה נבוכים". בשל גדולתו נקרא "הנשר הגדול". מכל קצות העולם היהודי פנו אליו בשאלות והעריצו אותו. עליו נאמר "ממשה עד משה לא קם כמשה", כלומר מאז משה רבנו לא היה גדול כמשה בן מימון. על פי המסורת הוא נקבר בטבריה.

הרמב"ם טען שחכמי ישראל הקדמונים עסקו במרץ באסטרולוגיה ומעיון בדבריו עולה גישה דו ערכית כלפי האסטרולוגיה ,על אף שהמחקר המודרני נטה להבליט את התנגדותו הנמרצת לאסטרולוגיה ,מצד אחד ראה הרמב"ם ב"דרכים האיצטגנין מחשבין בהם" את המופת המדעי שעל פיו היה בית דין מחשב את המולד הלבנה קודם שישראל גלה מארצו. חשוב לציין כי הרמב"ם שיצא חוצץ כנגד האסטרולוגיה בעיקר מטעמים דתיים מצא לנכון לזהות בהלכות קידוש החודש את ה"איצטגנינות" עם ידע אסטרונומי מדויק ואמין.ראה שלמה סלע אסטרולוגיה ופרשנות המקרא בהגותו של אברהם אבן עזרא הוצאת אוניברסיטת בר אילן 1999 עמ 48

מצד אחד גינה הרמב"ם בחריפות שאין כדוגמתא את העיסוק העיוני והמעשי של היהודים הקדמונים באסטרולוגיה ראה שם סלע עמ 55 יחד עם זאת הרמב"ם גילה בקיאות מופלאה ברזי האסטרולוגיה או המגיה האסטרלית "יש איפה יסוד להניח כי הרמב"ם הבדיל בין מגיה המבוססת על חישובים אסטרולוגיים מפורטים וקפדניים לבין מגיה המונית שהיא נחלת חסרי הדעת,בין מגיה מלומדת לבין מגיה פרימיטיבית".........
מאין שאב הרמב"ם את המידע שבידיו על הורדת רוחניות,עיקר מקורותיו של הרמב"ם נמנים כתבים מזרחיים הרמטיים וצאביים מחרן.מחברים נוספים שכתביהם עשויים להיות ידועים לרמב"ם הם אבו מעשר ואולי אבן אלחאתם ראה דב שוורץ אסטרולוגיה ומגיה בהגות היהודית בימי הבניים הוצאת אוניברסיטת בר אילן 1999 עמ99-101

דומה כי הרמב"ם היה הוגה דעות שכלתני ואלטיסט, ובזה באה לידי ביטוי תפיסתו הדיכוטומית ,את אשר נכון ליודעי דבר וליודעי סוד, לאמור לאליטה האינטלקטואלית של אותם הימים, מה שנכון להם אינו נכון רצוי ומותר להמון הפשוט אשר עשוי לעשות שימוש לוקה ופרשנות קלוקלת בממצאי האסטרולוגיה.

רמח"ל

חיים משה לוצאטו נולד ב - 1707 בעיר פאדובה. משפחת לוצאטו משפחה יהודית איטלקית שמוצאה בגרמניה המזרחית אביו היה סוחר ותלמיד חכם, בילדותו בלט הרמח"ל בכשרונותיו יוצאי הדופן ובכוח זכרונו. חינוכו כלל לימודי מדעים, לטינית, איטלקית, צרפתית ויוונית כבר בצעירותו הוכר כעילוי ורכש ידיעה מעמיקה במקרא, בתלמוד במדרשים ובספרות הרבנית של אותה תקופה.
כנער נמשך הרמח"ל ללימודי הנסתר – תורת הקבלה וכבר בגיל 14 ידע בעל פה את כל כתבי הארי"י (שחי 170 שנה לפניו), והחל אף לכתב ולחבר בעצמו חיבורים בקבלה.

סיכום

משחר העבריים הקדומים ,וכלה בחכמי היהדות, במרוצת הדורות השתרשה האסטרולוגיה, בתרבות היהודית,העסוק בה היה לעיתים בנסתר, ולעיתים בגלוי, אכן כן דעות רבות יש לחז"ל ב 600 מאות שנה לאלף הקודם היו מתנגדים,והיו מצודדים, הכף נטתה לכיוון החיוב במחצית השניה של האלף הקודם לאמור מהמאה 17-18 ואילך, מספר המתנגדים פחת,מרבית חכמינו מקבלים אותה מיעוטים אף עושים שימוש בדסיפלינה בימינו אלה, במיוחד המתמחים באסטרולוגיה קבלית.

מוניוס י. חושן -קליין
Monius I. Khoschen-Klein
Monius.ikk@gmail.com

דף הבית
|
אודותי
|
ההורוסקופ היומי
|
פורום
|
תחזית שבועית
|
מאמרים
|
קישורים
|
כתבו לי
© כל הזכויות שמורות ליאיר טריבלסקי 2008

עיצוב ובניית אתרים
עיצוב ובניית אתרים